Fes-te soci

Per fer-se soci ha de descarregar el FORMULARI DE SOL·LICITUD D’ALTA

 

IMPORTANT: Un cop omplert el formulari s'ha d'enviar per Fax 850455 adjuntant tota la documentació necessària detallada posteriorment.

 

EXPOSA: Que desitja ser admès en l'Associació de Comptables del Principat, acceptant els drets i deures continguts en els seus Estatuts Que acompanya a la present sol·licitud fotocòpia del Passaport o DNI i els documents necessaris que acreditin la seva admissió segons el que estipula l'article 5.

SOL·LICITA: Ser admès com a Soci Numerari en l'Associació de Comptables del Principat.

 

 

L'informem que d'acord amb la Llei 15/2003 de Protecció de Dades, utilitzarem les dades consignades en aquest formulari per tramitar la seva alta en l'Associació, En qualsevol moment podrà exercir els drets que li confereix l'esmentada llei, per escrit, a la seu d'ACP