Estatuts

Capítol I. La denominació, els fins, el domicili i la durada

 

Article 1

Amb la denominació Associació de Comptables del Principat es constitueix l'associació, que regularà les seves activitats d'acord amb la Llei qualificada d'associacions del 29 de desembre del 2000, pel Reglament del registre d'associacions de l'1 d'agost del 2001, pels presents Estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.

Article 2

Els fins de l'associació són:
- Promoure la millora constant de les empreses i dels professionals que actuen en

l'àmbit de la comptabilitat.

- Complementar les activitats realitzades en els àmbits de comptabilitat per les institucions existents (Col legis Professionals, Universitats, Escoles de Negocis, Administració, Associacions, empreses, firmes d'auditoria,...) i establir convenis de col laboració amb aquestes entitats.

- Promoure la recerca a travès de comissions de treball i dels ajuts, l'esponsorització i foment de temes d'interès.

- Emissió de posicionament sobre problemes comptables, per tal d'esdevenir un referent.

- L'Associació pot dur a terme activitats econòmiques sempre que es mogui en el marc de les seves finalitats estatutàries i no tingui per objecte, explícit o implícit, l'obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els associats.

- L'Associació pot dur a terme totes les activitats lícites adequades a l'objecte social que serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d'acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l'ordenament.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1.- El domicili de l'associació s'estableix a Andorra la Vella, avinguda Príncep Benlloch, 66-72 despatx 303.

2.- L'àmbit d'activitat principal de l'entitat l'assenyala el domicili social. No obstant això, tambè es considera indicativa de l'àmbit d'activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l'associació.

3.- L'associació pot traslladar la seva seu social per acord de l'Assemblea General.

Article 4

L'associació es constitueix per una durada indefinida, sense perjudici que l'Assemblea General pugui decidir la seva dissolució.

Capítol II. Els socis de l'associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 5

Poden formar part de l'associació totes les persones de mès de 18 anys. Han de presentar una sol licitud per escrit a la Junta Directiva i acomplir els requisits seg ̧ents:

- Ser titular d'una empresa de serveis comptables legalment constituïda i degudament autoritzada pel M.I. Govern o acreditar estar treballant en el departament de comptabilitat d'una empresa i demostrar en els dos casos haver cursat estudis de comptabilitat en centres reconeguts per l'Associació de Comptables del Principat i homologats u oficials.

Un cop rebuda la sol.licitut la Junta Directiva verificarà que compleixi els requisits d'admissió, el donarà d'alta i ho comunicarà en l'Assemblea General mes immediata.

Hi han tres tipus de socis:

- Soci fundador: Es aquella persona física que ha contribuït d'una manera significativa a la seva fundació. Els socis fundadors satisfan les quotes corresponents.

- Socis numeraris: Són els actius i ordinaris que satisfan les quotes corresponents.

- Socis honoraris: Són persones físiques que per mèrits, serveis rellevants o donatius o subvencions a l'Associació, siguin mereixedores de tal distinció per acord de la Junta Directiva.

Article 6

Són drets dels socis de l'associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General, personalment o bè

a travès dels seus representants.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer mès plena la vida de l'associació i mès eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l'associació.

7. ...sser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació, ser informats del funcionament de l'Associació i, especialment, de les decisions dels òrgans de Govern, de l'estat de comptes i de les relacions de l'Associació amb els poders p ̇blics i amb tercers. Aquest dret es pot exercir sol licitant la informació corresponent a la Junta Directiva o als altres òrgans estatutaris de Govern i, si escau, fent preguntes a les assemblees generals.

Separar-se de l'Associació. Si la persona que se separa consta al Registre com a membre fundador, pot sol licitar al Registre l'anotació de la seva separació.

Els socis que hagin fet constar a l'acta el seu vot contrari a un acord i els que no hagin assistit a la reunió on es va prendre i no hagin delegat el seu vot, poden impugnar-lo judicialment si ès contrari a aquesta Llei o als Estatuts de l'Associació, o si beneficia uns socis o tercers en perjudici d'uns altres socis o dels interessos de l'Associació, en el termini dels trenta dies seg ̧ents a la seva adopció.

Els socis que hagin impugnat un acord poden sol licitar al Registre l'anotació marginal de la impugnació.

9. Fer ̇s dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts i consultar els llibres de l'associació.
12. Rebre les publicacions que editi l'associació, en la forma que estableixi la

Junta Directiva.

13.Els socis honoraris tenen els mateixos drets que els socis numeraris però no han de satisfer quota alguna.

Article 7

Són deures dels socis de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per

assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de

l'associació.

Article 8

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries. 4. Per acord de l'Assemblea General.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 9

1. L'Assemblea General ès l'òrgan sobirà de l'associació; els seus socis en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els socis de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els socis queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 10

L'Assemblea General tè les facultats seg ̧ents:
a) Modificar els estatuts, per majoria absoluta dels vots dels assistents i

representats.

b) Elegir i separar els socis de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i tambè adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l'associació.

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

f) Sol licitar la declaració d'utilitat p ̇blica.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les altes i les baixes d'associats i associades.

j) Resoldre sobre qualsevol altra q ̧estió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article tè un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 11

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any.

2. La Junta Directiva o una desena part dels socis poden convocar una sessió extraordinària de l'Assemblea General. En el cas de la convocatòria a instància dels socis, aquests han d'adreçar la sol licitud a la Junta Directiva, que ha de fer efectiva la convocatòria en un termini màxim de vint dies.

Article 12

1. L'assemblea ès convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant correu electrònic o un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi ès, l'ha de substituir per aquest ordre, el vice-president o el vocal de mès edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General s'aprova o s'esmena l'acta de la sessió anterior. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 13

1. La constitució vàlida de l'Assemblea General requereix que almenys hi siguin presents o representats la meitat dels membres de dret.

2. Una desena part dels membres de dret de l'Assemblea General pot demanar a la Junta Directiva d'incloure noves q ̧estions a l'ordre del dia quan ho faci amb una antelació mínima de 8 dies abans de la reunió. La Junta Directiva ha d'incloure a l'ordre del dia les q ̧estions que demanin aquests membres.

Article 14

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada soci numerari de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels socis, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 15

1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen el president, el vice-president (que tindrà funcions executives), el secretari, el tresorer i un nombre de vocals, que serà imparell.

2. L'elecció dels socis de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General, amb les restriccions previstes a l'article 5. Les persones elegides entren en funcions desprès d'haver acceptat el càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. En tot cas aquest procediment ha de preveure una votació de l'assemblea específica sobre aquesta q ̧estió

4. Els socis de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació.

Article 16

1. Els socis de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius

b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec

c) baixa com a soci de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el

que estableix l'article 14.3 dels estatuts

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir, a proposta de la Junta Directiva, en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un soci de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 17

1. La Junta Directiva tè les facultats seg ̧ents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera mès àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes p ̇blics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que

els socis de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que

s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General

perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici seg ̧ent. g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera mès eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes p ̇blics, entitats i altres persones, per aconseguir:

- subvencions o altres ajuts
- l' ̇s de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i

comunicació i tambè un centre de recuperació ciutadana

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l¥Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

o) Designar un secretari, i fixar l'ordre del dia de les sessions de l'Assemblea General

Article 18

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus socis decideixin.

2. Un terç dels membres de la Junta Directiva poden sol licitar-ne la convocatòria. 3. Un terç dels membres de la junta Directiva poden sol licitar la inclusió d'una

q ̧estió a l'ordre del dia amb una antelació de quaranta vuit hores a la reunió

Article 19

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació mínima de tres dies per convocatòria del president i hi ha un quòrum de la meitat mès un.

2. Els socis de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi ès necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si ès procedent.

Capítol V. El president i el vice-president

Article 21

1. Són pròpies del president les funcions seg ̧ents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea

General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta

Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president ès substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vice-president, o el vocal de mès edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22

El tresorer tè com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com tambè l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'èsser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

El tresorer ès substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vocal mès jove de la Junta.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i tambè portar el llibre de registre de socis.

El secretari ès substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vocal mès jove de la Junta.

Capítol VII. El règim econòmic

Article 24

Aquesta associació no tè patrimoni fundacional.

Article 25

Constitueixen els recursos de l'Associació les quotes i, en el seu cas, les derrames que han de fer efectives tots els socis i que fixa l'Assemblea General, així com les quantitats recaptades per serveis especials, pels productes i rendes dels seus bèns i per les donacions, subvencions o aportacions que rebi, i qualsevol altre recurs que es poguès obtenir d'acord amb la normativa vigent. Tots els recursos de l'entitat estan destinats al sosteniment de les finalitats i dels serveis que ha de prestar als seus socis. El patrimoni de l'Associació està format per tots els bèns i drets que posseeixi en el moment de la seva constitució i els que adquireixi en el futur. Els llibres d'inventari de bèns i els llibres de comptabilitat, que poden ser consultats per tots els socis, han de ser diligenciats pel Registre d'Associacions.

Article 26

Tots els socis de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrès, quotes periòdiques mensuals - que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 27

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bè la del president.

Capítol VIII. Règim disciplinari

Article 29

1.- Els incompliments per part dels membres de l'Assemblea vers els Estatuts, els deures que aquests els imposin, així com per actuacions contràries a dret, poden ser qualificats com infraccions lleus, greus o molt greus.

I.- Infraccions
Són infraccions lleus:

 1. Ocasionar o ser responsable de perjudicis lleus en el patrimoni o en el bon nom de l'Associació.

 2. No assistir, els membres de la Junta Directiva, a les seves reunions sense causa justificada.

 3. En general, l'incompliment de qualsevol precepte d'aquests Estatuts, sempre que no provoqui un perjudici per a l'Associació o els seus associats o que la infracció no hagi estat qualificada com a greu o molt greu.

Són infraccions greus:

 1. No respectar o complir de forma deliberada els acords vàlidament

  adoptats pels òrgans de l'associació.

 2. Provocar, per acció o per omissió, perjudicis greus en el patrimoni o en

  el bon nom de l'Associació.

 3. No abonar qualsevol derrama o quota extraordinària, vàlidament

  acordada per l'òrgan competent, en el moment en què es requereixi.

 4. L'incompliment de qualsevol precepte d'aquests Estatuts si provoca un perjudici per a l'Associació o per a qualsevol dels associats, excepte si la infracció ha estat qualificada com a lleu o molt greu.

Són infraccions molt greus:
1. Posar en perill o provocar, per negligència o mala fe, perjudicis molt

greus en el patrimoni o en el bon nom de l'Associació.
2. Actuar en l'exercici de l'activitat professional de forma deslleial envers

l'Associació o qualsevol dels seus membres.
La reincidència en dues infraccions lleus podrà comportar que l'òrgan competent

qualifiqui com a greu el fet infractor.

II.- Sancions

1.- D'acord amb els principis d'adequació i proporcionalitat, les sancions que poden imposar-se als membres de l'Associació per les infraccions comeses són les seg ̧ents:

a.- Per infraccions lleus: avís, amonestació.
b.- Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre de

l'Associació per un termini de 6 mesos.
c.- Per infraccions molt greus: baixa definitiva de la condició de membre de

l'Associació.

2.- L'avís ñ amonestació consistirà en un escrit dirigit a la persona indicant els punts que ha infringit i requerint-li per corregir un comportament no adequat i la no reincidència.

3.- L'aplicació i duració de la baixa temporal serà fixada d'acord amb la gravetat de la infracció, i comportarà la suspensió temporal de l'exercici dels drets i deures com a membre de l'Associació, així com de l'exercici dels càrrecs que hi poguès complir.

4.- La baixa definitiva de la condició de membre o de la retirada de l'Associació no podrà aplicar-se en tot cas mès que desprès d'haver-se imposat un mínim de dues baixes temporals.

III.- Procediment sancionador
1.- L'òrgan competent per instruir els expedients sancionadors el formen tres

membres de la Junta Directiva escollits a tal efecte per la pròpia Junta Directiva.

2.- La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d'ofici per l'òrgan instructor o a instància de qualsevol membre de l'Associació.

3.- Incoat l'expedient sancionador, es donarà trasllat d'aquest mitjançant carta certificada amb avís de recepció al soci de l'Associació subjecte de l'expedient, informant-lo de les presumptes infraccions que haguès pogut cometre i de les sancions que comporten.

Tanmateix, se li concedirà un termini, no inferior a 15 dies, perquè pugui ser escoltat i proposi les seves al legacions al respecte.

4.- El presumpte infractor haurà de manifestar les seves al legacions per escrit i adreçar-les a la Junta Directiva de l'Associació mitjançant carta certificada amb avís de recepció i dins del termini establert, que no podrà ser inferior a set dies.

5.- Rebudes les al legacions per part de la Junta Directiva, se'ls donarà trasllat a l'òrgan instructor el qual, en un termini mínim de 15 dies i un màxim d'un mes des de la data de recepció de l'escrit d'al legacions, decidirà si es procedeix a l'arxiu definitiu de l'expedient sancionador o, si en cas contrari, s'eleven les actuacions a proposta de resolució o sanció.

6.- La decisió de l'òrgan instructor, tant en un sentit com en un altre, haurà de ser notificada per carta certificada amb avís de recepció al soci subjecte de l'expedient en el termini màxim d'una setmana.

7.- La proposta de sanció haurà de ser motivada, contenint com a mínim els seg ̧ents aspectes:

a.- Els fets objecte de l'expedient sancionador.

b.- El tipus d'infracció que comporten dits fets.

c.- El responsable o autor de la/les infracció/ns.

d.- La sanció que l'òrgan instructor proposa per al predit responsable o autor de la/les infracció/ns.

8.- Establerta la proposta de sanció i notificada al soci subjecte de l'expedient sancionador, l'Assemblea General haurà de ser convenientment convocada a l'efecte, que, per majoria simple, decidirà sobre la procedència o improcedència de la sanció proposada i, en conseq ̧ència, si s'ha de sancionar.

9.- La Resolució de l'expedient sancionador serà notificada a l'interessat mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim d'una setmana des que l'Assemblea General prenguè l'acord al respecte.

10.- Sense perjudici dels recursos judicials que s'escaiguin, el soci sancionat tè dret a recórrer la sanció que li hagi estat imposada, davant de la Junta Directiva de l'Associació, mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució de l'expedient sancionador.

La interposició de l'esmentat recurs suspendrà l'eficàcia de la sanció imposada fins a la data de la seva resolució.

Transcorregut el predit termini sense que s'hagi interposat l'esmentat recurs davant de la Junta Directiva, la sanció esdevè ferma i definitiva.

11.- Rebut l'escrit de recurs, la Junta Directiva donarà el seu trasllat a l'òrgan d'apel lacions el qual es compondrà per altres tres membres de la Junta Directiva que no hagin format part de l'òrgan instructor de l'expedient sancionador.

12.- La resolució del recurs haurà de ser notificada per l'òrgan d'apel lacions a l'interessat, mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini màxim de quinze dies des de la data de la resolució del recurs.

14.- Els terminis computen per dies hàbils.
15.- Tots els recursos proposats ho seran sense perjudici dels recursos judicials

que escaiguin.

Capítol IX. La dissolució

Article 30

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per quedar un nombre inferior a tres associats. En aquest cas. El president de l'Associació a de portar al Registre d'Associacions el llibre de socis actualitzat, certificant, sota la seva responsabilitat, la seva correspondència amb la realitat. Per sentència judicial ferma, en els termes previstos al Codi penal. Per expiració del termini fixat als Estatuts, exhauriment de l'objecte social o impossibilitat de realitzar la finalitat per a la qual es va constituir, en aquest darrer cas l'Assemblea General ha d'acordar la dissolució de l'Associació. En cas que no sigui convocada segons l'establert en aquests Estatuts, una desena part dels socis pot instar la Junta Directiva a convocar-la, que ho ha de fer en el termini de 30 dies. L'Assemblea General ha de pronunciar- se expressament sobre la q ̧estió de la dissolució.

Article 31

Una vegada adoptat l'acord o la resolució de la dissolució, la Junta Directiva o les persones designades per l'Assemblea o per l'autoritat judicial es constitueixen en liquidadors de l'Associació.
Correspon als liquidadors l'administració de l'associació a partir del moment del seu nomenament.

Amb la finalitat de liquidar l'Associació els liquidadors han de:
a.- Cobrar els crèdits pendents.
b.- Vetllar pel patrimoni social i administrar-lo amb diligència fins que s'hagi liquidat.
c.- Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
d.- Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als Estatuts, que en cap cas poden autoritzar el repartiment entre socis o la cessió a persones o entitats amb afany de lucre.
e.- Sol licitar al Registre d'Associacions la cancel lació de l'Associació.
f.- Dur a terme totes les altres operacions de liquidació que resultin necessàries al bon fi de l'Associació.

Andorra la Vella 17 de novembre de 2005